การใช้ filterการใช้ filter

การใช้งาน filter vue, filter react, filter ja<x>vascript

Filter เป็นฟังก์ชั่นสำหรับกรองข้อมูล String หรือ กรองข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆตามที่ประยุกต์ ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างการใช้งานใน platform Vue.js, React.js, javascript เท่านั้นส่วนใน platform อื่นก็เขียนในลักษณะคล้ายๆกันนี้ ส่วนในรูปแบบที่ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานจะเป็น Datatable หรือ ค้นหาชื่อทั่วไป

1. javascript ทั่วไป
filter

บรรทัด 3 เป็นการเทียบค่าโดยมีเงื่อนไข ค่าที่ป้อนเข้ามาต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าที่ถูกเก็บไว้ใน array เสร็จแล้วส่งค่ากลับคืน ( age >= document.getElementById('ageToCheck').value )
บรรทัด 6 เป็นส่งค่าที่ป้อนจาก user ให้ฟังก์ชั่น filter -> checkAdult

2. สำหรับ Vue.js
filter vue


filter vue
บรรทัด 3 เป็นการนำค่าจาก array มา filter โดยมีเงื่อนบรรทัด 4
บรรทัด 4 แปลงค่าในฟิลล์ sold_to_party ให้เป็นตัวเล็กทั้งหมดก่อน แล้วนำค่าที่ป้อนเข้ามาไป includes ในฟิลล์ sold_to_party แล้วคืนค่ากลับให้บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 3 คืนค่ากลับให้ตามที่เรียกใช้งาน

3. สำหรับ React.js
filter react

บรรทัด 18 นำค่าจาก array มาทำการ filter ในฟิลล์ sold_to_party ถ้าพบก็ให้ทำการคืนค่ากลับไปเก็บในตัวแปร sortTracking
บรรทัด 26 นำค่าที่ถูกเก็บไว้มาแสดงผล

 

 

 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น