เชื่อมต่อ SQL Server ด้วย node.jsเชื่อมต่อ SQL Server ด้วย node.js

เชื่อมต่อ  SQL Database โดยใช้ Node.js บน Windows, Linux, or macOS.

ในปัจจุบันการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server มีความหลากหลาย ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเชื่อมต่อด้วย Node.js โดยมีตัวอย่างดังนี้
node.js mssql