วิธีคำนวณจุดคุ้มทุนวิธีคำนวณจุดคุ้มทุน

วิธีคำนวณจุดคุ้มทุน

บริษัท BB เป็นบริษัทผลิตมาตราวัดน้ําซึ่งต้องซื้อมิเตอร์จํานวน 2000 เครื่องต่อปีเพื่อใช้ในการผลิตมาตราวัด น้ํา มิเตอร์ราคาเครื่องละ 20 บาท ต้นทุนในการสั่งซื้อครั้งละ 50 บาท ต้นทุนในการจัดเก็บของคงคลังเท่ากับ 25% ของมูลค่าคงคลัง บริษัท xx ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายมิเตอร์ได้เสนอส่วนลด 3% ถ้าบริษัท BB สั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่า 1000 เครื่อง บริษัท BB ควรรับข้อเสนอนี้หรือไม

แจกแจงตัวแปร
D = 2000
C๐ = 50
I = 0.25
P = 20
Ch = 5

เงื่อนไข
ต้องสั่งครั้งละไม่ต่ำกว่า 1000 เครื่อง ถึงจะได้ส่วนลด 3%
กรณีปกติ มีจํานวนรอบสั่งซื้อ 10 รอบต่อปี มาจาก (D/Q)

ถ้ารับเงื่อนไข กรณีรับส่วนลด 3%
บริษัท BB ต้องสั่งซื้อ 2 ครั้ง เพราะในเงื่อนไขต้องสั่งครั้งละไม่ต่ํากว่า 1000 เครื่อง ซึ่ง บริษัท BB ต้องการแค่ 2000 ต่อปี
D = 2000
C๐ = 50*2 บาท/ครั้ง (ต้นทุนในการสั่งต่อครั้ง แต่ในเงื่อนไขต้องสั่ง 2 ครั้ง ก็จะได้ 100) I = 0.25 เท่าเดิม (ต้นทุนจัดเก็บสินค้า)
P = 19.4 บาท/เครื่อง (ส่วนลด 3%)
Ch = 4.85 มาจาก IP
Q^2 = (2*100*2000)/4.85

เปรียบเทียบกรณีปกติ กับ กรณีได้รับส่วนลด 3%

วิธีทํากรณีตามเงื่อนไขต้องสั่งขั้นต่ำ 1000 เครื่อง ถึงจะได้รับส่วนลด3%

1.หาค่าสินค้า ต้นทุน x ราคาต่อเครื่อง
     19.4 มาจากส่วนลด 3% ของ 20 บาทต่อเครื่อง A = 2000 x 19.4
     A = 38,800
     Productcost = 38,800 บาท

2.หาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด
    
Q^2 = (2 x 2000 x 50)/4.85
     Q = 203 เครื่องต่อครั้ง
     *203เครื่องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องสั่งซื้อนั่นคือ1,000เครื่องต่อครั้งดังนั้นต้องนําไปคํานวณใหม่เพื่อ เปรียบเทียบ

3.หาจํานวนครั้งสั่งซื้อ
     จํานวนครั้ง = 2000/1000
     จํานวนครั้ง = 2 ครั้งต่อปี

4.หาค่าสั่งซื้อ
     Ordercost = 50 x 2
     Ordercost = 100 บาท

5.หาค่าจัดเก็บ
     Holdingcost = (0.25*19.4*1000)/2 Holdingcost = 2,425 บาท

6.ค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี = ค่าสินค้า + ค่าสั่งซื้อ + ค่าเก็บรักษา
     T = 38800 + (2x50) + (0.25x19.4x1000)/2
     T = 41,325 บาท

สรุป
จากการคํานวณค่าใช้จ่ายรวมทั้งปีจะพบว่า ผลรวมของกรณีสั่งซื้อปกติ จํานวน 10 ครั้งต่อปี มีค่าเท่ากับ 41,000บาทซึ่งมีผลต่างจากผลรวมของกรณีที่ได้รับส่วนลด3%เปน็จํานวน325บาทโดยการสั่งซื้อจํานวนครั้ง ที่มากกว่าจะมีค่า Holding cost ที่ถูกกว่าเป็นจํานวนเงิน 1,925 บาท แต่จะมีค่า Ordering cost ที่แพงกว่าเป็น จํานวน เงิน 400 บาท

 

 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น