วิธีคำนวณ Customer Lifetime Value (CLV) มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้าวิธีคำนวณ Customer Lifetime Value (CLV) มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า

วิธีคำนวณ Customer Lifetime Value (CLV), มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า

วิธีคำนวณ Customer Lifetime Value (CLV) มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า

LTV = Average Value of Sale x Number of Transaction x Retention Time Period
CLV = LTV x Profit Margin

อธิบาย
   LTV คือ Lifetime Value มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ซึ่งจะแสดงจำนวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่ายในธุรกิจหรือในสินค้า
   Average Value of Sale คือ ค่าเฉลี่ยมูลค่าการซื้อของลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
   Number of Transaction คือ จำนวนการซื้อตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
   Retention Time Period คือ ระยะเวลาการกลับมาซื้อซ้ำตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
   Profit Margin คือ อัตราผลกำไร

ตัวอย่าง
ลูกค้า A มียอดสะสมการซื้ออยู่ที่ 10,000 บาท โดยมีจำนวนครั้งที่ซื้ออยู่ที่ 20 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี

แทนค่าในสูตร
   Average Value of Sale = 10,000/20
   Average Value of Sale = 500 บาท
   Number of Transaction = 20 ครั้ง
   Retention Time Period = 1 ปี
   Profit Margin = สมมุติอัตราผลกำไรอยู่ที่ 20% แปลงเป็นทศนิยมได้ 0.2

LTV = 500 x 20 x 1
LTV = 10,000
CLV = 10,000 x 20%
CLV = 2,000

มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า A อยู่ที่ 2,000 บาท ซึ่งเราสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาความสำคัญของลูกค้าที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเรา ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บทความที่จะทำให้คุณได้รู้ทั่วไป เช่น บทสวดมนต์ วิธีการคำนวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว