วิธีทำ ScanBarcode, QR Code ด้วย ZXingScanner (Android Studio) : webapponsite

วิธีทำ ScanBarcode, QR Code ด้วย ZXingScanner (Android Studio)

ScanBarcode, QR Code ด้วย ZXingScanner (Android Studio)

ในบทความโปรแกรมนี้เราจะอธิบายถึงการนำ Library ZXingScanner มาใช้งานด้าน ScanBarcode หรือ QR Code  ซึงมีอยู่ 2 วิธีในการเรียกใช้ Library ZXingScanner คือ


วิธีที่1 เรียกแบบ com.google.zxing.client.android.SCAN แต่เราจำเป็นต้องติดตั้ง App zxingscanner ก่อนถึงจะเรียกใช้งานได้

Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
startActivityForResult(intent, 0);

 

วิธีที่2 เรียกโดยใช้ library ZXingScanner จากโปรเจ็คของเราเอง ซึ่งเราจะขอยกตัวอย่างวิธีนี้ตามขั้นตอนด้านล่าง


STEP 1 : เตรียมโปรเจ็ค ใน Android Studio

STEP 2 : Updating build.gradle(Module:app) file ใน dependencies{}  ระดับ APP
Library ZXingScanner

 

STEP 4 : เปิดสิทธิ์ให้อุปกรณ์สามารถเปิดกล้องได้


 

STEP 5 : สร้าง ScanActivity.xml 

STEP 6 : สร้างไฟล์ ScanActivity.java

public class ScanActivity extends AppCompatActivity implements ZXingScannerView.ResultHandler {
  private ZXingScannerView mScannerView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    mScannerView = new ZXingScannerView(this);  // Programmatically initialize the scanner view
    setContentView(mScannerView);
  }
  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();
    mScannerView.setResultHandler(this); // Register ourselves as a handler for scan results.
    mScannerView.startCamera();     // Start camera on resume
  }

  @Override
  public void onPause() {
    super.onPause();
    mScannerView.stopCamera();      // Stop camera on pause
  }

  @Override
  public void handleResult(Result rawResult) {
    // Do something with the result here
    // Log.v("tag", rawResult.getText()); // Prints scan results
    // Log.v("tag", rawResult.getBarcodeFormat().toString()); // Prints the scan format (qrcode, pdf417 etc.)
    Intent result = new Intent();
    result.putExtra("SCAN_RESULT", rawResult.getText());
    result.putExtra("SCAN_RESULT_FORMAT", rawResult.getBarcodeFormat().toString());
    setResult(Activity.RESULT_OK, result);
    finish();
    onBackPressed();
  }
}

 

STEP 7 : การเรียกใช้งาน สมมุติเราเรียกใช้งานที่หน้า Main_activity.java

  Intent intents = new Intent(Main_activity.this,ScanActivity.class);
  startActivityForResult(intents, 0);
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
    if (requestCode == 0) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        barcode = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT");
        Toast.makeText(this,barcode,Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
  }

เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน Library ZXingScanner ในการ Scanbarcode หรือ Qrcode ได้แล้ว
ทางเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อย